Tạp chí giáo dục số 72: Phát hiện tài năng đặc biệt ở trẻ tự kỷ